1 Laatst bewerkt door Cor (06-08-23 17:45:39)

Onderwerp: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Hallo allen,

Dit is een rubriek voor die vrijw. die een reeds geïndexeerde begr.pl (of kerkhof) gaat updaten.
Om dubbel werk te voorkomen gelieve u hier te melden waarmee u bezig bent, of
binnenkort mee bezig gaat.
En waarvan een recente update nog niet op Graftombe geplaatst is.
Gaarne met vermelding van: prov. - gemeente - plaats en benaming van de
begr.pl. en de datum en uw naam.
Uw bericht zal ik dan per provincie in de tabel verwerken.
Er kunnen 2 datums op 1 regel staan, de eerste is de
opnamedatum, de tweede is de plaatsingsdatum.

De opname datum is eerder dan de plaatsingsdatum, de foto's moeten eerst nog
uitgetypt worden en dat kan wel enige tijd in beslag nemen.

Gelieve dus alleen update meldingen hier te plaatsen of een aanvulling
op bovenstaande tekst.

Met vriendelijke groeten, en succes met de bezigheden
Cor

**************************************************************************
Helaas zijn enkele updates niet vermeld.
Zie hiervoor altijd als controle op de website bij de plaats even
onderaan bij de namen.

                             
                               Bijgewerkt:05-08-2023

Provincie: FRIESLAND:

Gem. Achtkarspelen  > Augustinusga alg.    /11-07-2022 
    idem     > Boelenslaan       /19-03-2016
    idem     > Buitenpost alg 1     /29-03-2017
    idem     > Buitenpost alg 2     /15-07-2016
    idem     > Drogeham algemeen    /11-07-2022
    idem     > Gerkesklooster      /13-07-2022
    idem     > Harkema         /24-03-2016 
    idem     > Surhuisterveen Alg.   /07-11-2022 Hoogsteen gen.
    idem     > Surhuzum Algemeen    /18-07-2022
    idem     > Twijzel algemeen     /17-10-2018
    idem     > Twijzelerheide      /14-08-2020

Gem. Ameland     > Hollum          /28-01-2008
           > Nes algemeen       /02-11-2010 Meinte Bonthuis
           > Nes R.K.         /24-10-2013

Gem. Bolsward    > Bolsward         /11-09-2014 Cor Seinstra

Gem. Boarnsterhim  > Aegum        28-08/02-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Akkrum alg.     14-19/21-09-2011 Cor Seinstra 
    idem     > Friens       11-09/12-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Grouw        10-09/12-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Idaard kerk     21-08/29-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Irnsum       10-09/29-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Irnsum RK.     10-09/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Nes         14-09/21-09-2011 Cor Seinstra 
    idem     > Oldeboorn kerk   18-08/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeboorn alg.      /15-07-2019 Cor Seinstra
    idem     > Poppingawier       /28-10-2012 Cor Seinstra
    idem     > Roordahuizum alg.  05-08/07-08-2011 Cor Seinstra
    idem     > Sijbrandaburen      /23-10-2012 Cor Seinstra
    idem     > Terhorne         /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Warga alg.     22-08/02-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Warga RK.      22-08/14-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Warstiens        /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Wartena alg.    28-08/14-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Wartena kerk       /13-06-2014 Cor Seinstra  

Gem. Dantumadeel   > Akkerwoude kerk    /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Broeksterwoude    /22-10-2020
    idem     > Damwoude Alg     /25-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Damwoude kerk      /01-2014   Geurt v. Silfhout
    idem     > Dantumawoude kerk   /02-01-2014
    idem     > Driesum Alg      /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Driesum kerk     /29-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Raard         /19-01-2023
    idem     > Rinsumageest kerk   /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Roodkerk       /21-12-2022
    idem     > Veenwouden alg.    /02-11-2020
    idem     > Veenwouden kerk    /09-10-2019
    idem     > Wouterswoude kerk   /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Zwaagwesteinde    /23-12-2021

Gem. Dongeradeel   > Aalsum          /13-03-2022
    idem     > Anjum          /09-02-2020
    idem     > Bornwird         /12-03-2022
    idem     > Brantgum         /17-03-2022
    idem     > Dokkum Lindenhof     /07-09-2021
    idem     > Ee            /07-02-2022
    idem     > Ee kerk         /08-02-2022
    idem     > Engwierum        /03-04-2022
    idem     > Engwierum kerk      /14-03-2022
    idem     > Foudgum         /17-03-2022
    idem     > Hantum          /17-03-2022
    idem     > Hiaure          /18-03-2022
    idem     > Holwerd         /17-07-2022
    idem     > Jouswier         /20-10-2013
    idem     > Lioessens        /27-11-2021
    idem     > Metslawier        /09-02-2022
    idem     > Morra          /28-11-2021
    idem     > Nes           /07-03-2022
    idem     > Niawier         /28-11-2021
    idem     > Oosternijkerk      /12-01-2022
    idem     > Oostrum         /27-12-2021
    idem     > Paesens kerk       /27-11-2021
    idem     > Raard          /19-01-2023
    idem     > Ternaard         /20-12-2020
    idem     > Wetsens         /11-01-2022
    idem     > Wierum          /11-01-2022

Gem. Ferwerderadeel > Blija          /27-03-2021
    idem     > Ferwerd         /05-11-2019
    idem     > Genum          /07-04-2022
    idem     > Hallum          /27-11-2019
    idem     > Hogebeintum       /04-04-2022
    idem     > Marrum kerk       /28-10-2019
    idem     > Reitsum         /07-04-2022
    idem     > Wanswerd         /26-10-2019
    idem     > Westernijkerk      /23-08-2019 Cor Seinstra

Gem. Franekeradeel  > Achlum          /26-09-2014 Cor Seinstra 
     idem    > Firdgum         /13-04-2022
     idem    > Sexbierum       07/07-09-2010 Cor Seinstra
     idem    > Tzum           /05-10-2014 Cor Seinstra 

Gem. Gaasterland/Sleat > Bakhuizen       /02-05-2012 Cor Seinstra
    idem     > Harich          /03-05-2021 Cor Seinstra 
    idem     > Oudega         05/25-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ruigahuizen      05/07-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Sloten alg.       /14-11-2014 Cor Seinstra
    idem     > Sloten PKN kerk   02-07/18-07-2011 Cor Seinstra

Gem. Harlingen    > Harlingen R.K.      /09-10-2013 Cor Seinstra

Gem. Heerenveen   > Brongerga      03-06/22-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Gersloot         /21-04-2016 Cor Seinstra
    idem     > Luinjeberd        /05-2015   Cor Seinstra
    idem     > Schoterhof        /28-03-2011
    idem     > Tjalleberd        /27-04-2016 Cor Seinstra

Gem. Het Bildt    > Minnertsga        /15-03-2021 
    idem     > St. Annaparochie     /21-12-2022
    idem     > St. Jacobieparochie   /05-05-2021
    idem     > Vrouwenparochie     /24-08-2021

Gem. Hemelumer Old. > Elahuizen       05/24-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Hemelum         /02-05-2012 Cor Seinstra 
    idem     > Koudum       09-11/12-11-2010 Sjoerd Huitema
    idem     > Koudum kerk     09-11/09-11-2010 Sjoerd Huitema

Gem. Kollumerland  > Augsbuurt        /31-03-2022
     idem    > Kollumerzwaag      /12-08-2020
     idem    > Munnekezijl       /10-03-2022
     idem    > Oudwoude (de 2 nieuwste velden) /14-07-2019
     idem    > Oudwoude kerk      /05-04-2022 
     idem    > Westergeest       /05-04-2022

Gem. Leeuwarden   > Engelum         /07-10-2015 Cor Seinstra 
    idem     > Goutum          01-03-2019 Cor Seinstra
    idem     > Huizum begr.pl.   22-09/10-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Swichum     11-9-2010/05-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Wijtgaard RK       /26-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Wirdum          /30-09-2011 Cor Seinstra

Gem. Leeuwarderadeel > Britsum          /19-07-2022
    idem     > Cornjum          /21-07-2022
    idem     > Finkum          /04-04-2022
    idem     > Hijum        02-2015/     Minne Feitsma
    idem     > Jelsum kerk     /29-09-2013 Geurt v. Silfhout 
    idem     > Stiens          /10-05-2012

Gem. Littenseradeel > Baaium          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Baard          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Beers          /18-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Edens             /2014 Cor Seinstra
    idem     > Hennaard            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Hijlaard            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Huins          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Itens             /2014 Cor Seinstra
    idem     > Kubaard         /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Jellum          /18-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Lions kerk (Leons)       /2014 Cor Seinstra
    idem     > Lutkewierum       /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Mantgum         /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oosterend        /02-08-2019
    idem     > Oosterlittens      /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem   > Oosterwierum/Tsjerkebuorren /30-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Waaksens         /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Weidum kerk       /05-12-2019 Cor Seinstra
    idem     > Weidum Buma       /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Welsrijp         /05-12-2019 Cor Seinstra      
    idem     > Wieuwerd         /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Winsum          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Wommels begr.pl.     /22-10-2019 Cor Seinstra 
    idem     > Wommels kerk       /23-11-2019 Cor Seinstra

Gem. Menaldumadeel  > Beetgum         /21-03-2021
    idem     > Berlikum         /03-03-2021 Cor Seinstra
    idem     > Boksum       26-09/16-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Engelum         /03-10-2015 Cor Seinstra
    idem     > Schingen         /07-12-2022

Gem. Nijefurd    > Hemelum         /02-05-2012 Cor Seinstra
    idem     > Hindeloopen       /02-11-2020
    idem     > Koudum kerk       /12-11-2010
    idem     > Koudum alg.       /21-03-2021
    idem     > Nijhuizen       05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Workum algemeen     /26-11-2019
    idem     > Workum RK        /16-12-2019

Gem. Ooststellingwerf > Donkerbroek    05-10/08-10-2011 Willem Hovinga
    idem     > Elsloo           /06-2012 Cor Seinstra 
    idem     > Fochteloo nieuw       /06-2012 Cor Seinstra  
    idem     > Haule          /30-08-2017 
    idem     > Haulerwijk     09-11/12-11-2011 Willem Hovinga
    idem     > Nijeberkoop     02-05/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldeberkoop alg.  03-06/04-09-2010 Cor Seinstra

Gem. Opsterland   > Bakkeveen      30-09/06-10-2011 Willem Hovinga
    idem     > Duurswoude        /30-08-2017 
    idem     > Gorredijk        /08-11-2022
    idem     > Hemrik          /30-08-2017 
    idem     > Kortezwaag     04-10/20-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Langezwaag        /09-11-2022         
    idem     > Nijbeets begr.pl. 22-8-10/02-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Olterterp        /30-08-2017
    idem     > Siegerswoude       /30-08-2017
    idem     > Tijnje begr.pl.     /18-01-2023
    idem     > Ureterp       30-09/07-10-2011

Gem. Schoterland   > De Knipe kerk    03-06/23-07-2010 Cor Seinstra 
 
Gem. Skarsterlan   > Akmarijp            /2013 Cor Seinstra
    idem     > Broek-Noord       /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Goingarijp        /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Haskerdijken       /15-07-2019 Cor Seinstra 
    idem     > Legemeer      25-05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeouwer        /29-03-2021 
    idem     > Ouwsterhaule       /14-08-2021
    idem     > Snikzwaag        /30-10-2012 Cor Seinstra 
    idem     > St. Nicolaasga N.H. 05-09/18-03-2011 Cor Seinstra
    idem     > St. Nicolaasga alg.   /14-02-2016
    idem     > Terkaple            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Tjerkgaast        /18-07-2014 Cor Seinstra

Gem. Smallingerland > Boornbergum kerk  03-08/29-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Drachten Noorder begr.pl./23-06-2013 
    idem     > Drachten Zuider begr.pl. /28-06-2013
    idem     > Drachstercompagnie    /14-05-2016
    idem     > Houtigehage      05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Nijega kerk       /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Opeinde (begr. pl.)   /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Oudega kerk       /10-10-2015 Cor Seinstra
    idem     > Rottevalle algemeeen   /10-11-2016

Gem.  Sneek      > IJsbrechtum    14-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Loënga         /15-09-2012 Cor Seinstra
    idem      > Offingawier    16-08/24-08-2013 Cor Seinstra 
    idem      > Sneek algemeen   14-10-2018  update Fabian D.
    idem      > Sneek RK.     17-08/31-08-2013 Cor Seinstra

Gem. Terschelling   > Hoorn         /30-03-2016 J.W. Franken
    idem      > Longway     03-2016/      J.W. Franken
    idem      > Midsland        /22-04-2017 J.W. Franken
    idem      > oud          /07-05-2017 

Gem. Tietjerksteradeel Bergum kerk       /14-12-2022
    idem     > Eernewoude     22-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Giekerk/Gytsjerk 09-2021/05-01-2022 Cor Seinstra    
    idem     > Hardegarijp       /28-01-2021
    idem     > Noordbergum       /02-12-2022
    idem     > Oenkerk       16-09/24-01-2020
    idem     > Rijperkerk        /07-06-2020
    idem     > Suawoude         /30-11-2015
    idem     > Tietjerk/Tytsjerk    /05-06-2020
    idem     > Wijns          /08-12-2022

Gem. Weststellingwerf > Blesdijke      02-07-2013/   Cor Seinstra
    idem     > Boijl          /22-05-2013 Cor Seinstra
    idem     > De Hoeve         /01-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Munnekeburen          /2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijeholtpade       /18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijelamer        /18-04-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Noordwolde        /01-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtpade nieuw    /07-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtpade oud        /2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtwolde      /18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldetrijne           /2013 Cor Seinstra
    idem     > Peperga kerk       /30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Scherpenzeel          /2013 Cor Seinstra
    idem     > Sonnega alg.       /18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Sonnega klokkenstoel      /2013 Cor Seinstra
    idem     > Spanga klokkenstoel   /12-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Steggerda alg.      /07-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Steggerda RK St.Fred.  /24-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ter Idzard        /12-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Wolvega R.K.       /01-03-2015 Cor Seinstra 

Gem. Wonseradeel  > Allingawier kerk     /29-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Burgwerd         /22-08-2014 Cor Seinstra
    idem    > Cornwerd         /30-06-2013 Cor Seinstra
    idem    > Exmorra kerk       /29-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Ferwoude         /04-07-2020
    idem    > Gaast kerk        /08-12-2017
    idem    > Hichtum          /28-08-2014 Cor Seinstra
    idem    > Idsegahuizum kerk      /11-2014 Cor Seinstra
    idem    > Kimswerd         /30-10-2012 Cor Seinstra
    idem    > Lollum          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Makkum kerk        /18-07-2013 Cor Seinstra
    idem    > Makkum begraafplaats   /02-11-2020
    idem    > Piaam kerk          /11-2014 Cor Seinstra
    idem    > Tjerkwerd         /28-08-2014 Cor Seinstra

Gem. Wymbritseradeel > Abbega          /11-08-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Blauwhuis        /11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Folsgare         /24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Gauw           /21-07-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Goenga kerk       /17-05-2022 Cor Seinstra
    idem     > Heeg           /24-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Hommerts         /21-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Idzega klokkenstoel   /30-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > IJlst          /18-05-2022 Cor Seinstra
    idem     > Jutrijp         /22-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijland         /29-05-2022 Cor Seinstra
    idem     > Oosthem         /29-05-2022 Cor Seinstra
    idem     > Oppenhuizen       /30-05-2022 Cor Seinstra
    idem     > Oudega             /2013 Cor Seinstra 
    idem     > Oppenhuizen        05-2022 mee bezig
    idem     > Tirns          /02-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Tjalhuizum        /02-09-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Uitwellingerga      /16-11-2022
    idem     > Westhem         /11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Ypecolsga        /03-05-2021 Cor Seinstra
********************************************************************************

Provincie: GRONINGEN:

Gem: Appingedam   > Appingedam Rusthof    /22-10-2021
    idem     > Appingedam Stilleweer  /22-10-2022
    idem     > Opwierde         /23-11-2021
    idem     > Tjamsweer        /22-11-2022

Gem: Bedum      > Bedum R.K.        /18-05-2016
   idem      > Noordwoldee       /21-01-2017
           > Onderdendam       /06-04-2016

Gem: Bellingwedde  > Blijham         /11-11-2012 
     idem    > Vriescheloo       /02-09-2014
     idem    > Wedde          /10-05-2014
 
Gem: De Marne    > Zoutkamp         /09-10-2011 Willem Hovinga

Gem: Delfzijl    > Bierum          /20-11-2021 
    idem     > Borgsweer        /23-11-2021 
    idem     > Godlinze         /01-11-2021
    idem     > Holwierde        /08-12-2021
    idem     > Losdorp         /26-11-2021
    idem     > Meedhuizen        /23-11-2021
    idem     > Spijk          /05-11-2021
    idem     > Termunten        /25-11-2021
    idem     > Uitwierde        /25-11-2021
    idem     > Wagenborgen       /10-11-2021
    idem     > Woldendorp        /10-01-2022

Gem: Eemsmond    > Usquert         /06-09-2017
     idem    > Zandeweer        /12-11-2012 

Gem. Groningen    > Engelbert        /15-11-2021
     idem    > Garmerwolde       /20-10-2021
     idem    > Haren Eshof deel 2    /24-12-2022
     idem    > Hoogkerk         /05-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Groningen Selwerderhof  /21-07-2014
     idem    > Hoogkerk         /06-06-2022
     idem    > Lellens kerk       /12-04-2022
     idem    > Middelbert        /03-10-2021
     idem    > Noorddijk begr.     /09-04-2022
     idem    > Noordlaren        /06-02-2022
     idem    > Sint Annen        /25-10-2021
     idem    > Ten Boer         /19-11-2021
     idem    > Ten Post         /19-11-2021
     idem    > Thesinge         /25-11-2021

Gem. Het Hogeland  > Baflo          /30-09-2021
      idem   > Bedum          /18-11-2021
      idem   > Bellingweer       /21-10-2021
      idem   > Den Andel        /29-11-2021
      idem   > Eenrum          /19-10-2021
      idem   > Eppenhuizen       /03-12-2021
      idem   > Houwerzijl        /10-10-2021
      idem   > Kantens         /07-10-2021
      idem   > Kloosterburen kerk    /07-04-2022
      idem   > Mensingeweer       /07-10-2021
      idem   > Niekerk (Marne)     /24-09-2021
      idem   > Oldenzijl        /06-10-2021
      idem   > Oosteinde        /04-11-2021
      idem   > Oosternieland      /06-10-2021
      idem   > Pieterburen       /24-09-2021
      idem   > Sauwerd nieuw      /28-09-2021
      idem   > Schouwerzijl       /22-12-2020
      idem   > Stedum          /10-10-2021
      idem   > Uithuizen nieuw     /29-11-2021
      idem   > Uithuizen RK       /29-11-2021
      idem   > Uithuizermeeden     /13-11-2021
      idem   > Usquert         /25-11-2021
      idem   > Vierhuizen        /09-02-2020
      idem   > Warfhuizen        /20-09-2021
      idem   > Wehe den Hoorn alg    /26-11-2021
      idem   > Wehe den Hoorn rk    /31-10-2021
      idem   > Westernieland      /20-09-2021
      idem   > Wierum          /26-09-2021
      idem   > Winsum          /17-10-2021
      idem   > Zandeweer        /29-11-2021
      idem   > Zuurdijk         /17-12-2020
 

Gem: Leek      > Midwolde         /25-01-2020
   idem      > Oostwold         /26-11-2015 Willem Hovinga
   idem      > Tolbert         /22-01-2020
   idem      > Zevenhuizen       /11-11-2015 Willem Hovinga

Gem: Loppersum    > Eenum          /20-10-2021
    idem      > Garsthuizen       /21-10-2021
    idem      > Huizinge alg.      /07-10-2021  
    idem      > Loppersum        /21-10-2021
    idem      > Middelstum       /02-11-2022
    idem      > Oosterwijtwerd     /04-11-2021
    idem      > Toornwerd        /09-04-2022
    idem      > Westeremden       /31-10-2021
    idem      > Winsum         /25-10-2021
    idem      > Zeerijp         /03-12-2021
    idem      > Zijldijk        /25-10-2021

Gem: Menterwolde   > Noordbroek kerk     /10-10-2010 Anneke Kruizinga

Gem. Midden-Groningen > Froombosch       /29-09-2021
     idem    > Harkstede       /11-01-2022
     idem    > Hellum alg       /20-11-2021
     idem    > Hoogezand alg.     /14-03-2023
     idem    > Hoogezand hervormd  /16-03-2023
     idem    > Hoogezand Stille Hof  /19-05-2023
     idem    > Kiel-windeweer     /25-06-2023
     idem    > Kolham         /20-09-2020
     idem    > Kropswolde       /12-10-2021
     idem    > Meeden         /22-11-2021
     idem    > Muntedam oud(de Venne) /26-07-2022
     idem    > Muntendam Luppenhof  /03-08-2022
     idem    > Noordbroek Alg.    /28-05-2022
     idem    > Overschild       /05-08-2023
     idem    > Sappemeer Koepelkerk  /31-03-2023
     idem    > Sappemeer rk      /25-06-2023
     idem    > Scharmer        /10-01-2022
     idem    > Siddeburen geref    /29-11-2021
     idem    > Siddeburen hervormd  /09-12-2021
     idem    > Slochteren       /04-11-2021 
     idem    > Westerbroek      /10-11-2021 
     idem    > Zuidbroek Vredehof   /16-07-2023     

Gem. Noordenveld   > Een         26-09/01-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Nieuw Roden       /20-03-2022
     idem    > Norg        26-09/02-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Peize          /15-11-2021
     idem    > Roden          /04-02-2020
     idem    > Roderwolde     25-09/04-02-2020
 
Gem. Oldambt     > Beerta          /21-02-2022 
    idem     > Finsterwolde       /25-07-2022
    idem     > Midwolda         /14-05-2022
    idem     > Nieuw Scheemda      /23-05-2022
    idem     > Nieuweschans nieuw    /21-05-2022
    idem     > Nieuwolda        /09-09-2017
    idem     > Nieuwolda 2       /06-01-2014
    idem     > Oostwold         /16-05-2022
    idem     > Scheemda Hoflaan     /11-12-2021
    idem     > Scheemda oud       /24-11-2021

Gem: Pekela     > Oude Pekela Alg.     /12-04-2013

Gem: Stadskanaal   > Alteveer         /12-04-2022
    idem     > Mussel          /05-10-2022
    idem     > Onstwedde alg      /09-11-2022 
    idem     > Stadskanaal Alg.     /20-11-2016
    idem     > Stadskanaal hv      /19-11-2016

Gem: Ten Boer    > Sint Annen        /18-05-2016
    idem     > Thesinge         /04-01-2017

Gem: Veendam     > Ommelanderwijk      /09-04-2022
   idem      > Wildervank Dalweg    /31-07-2022

Gem: Vlagtwedde   > Bourtange        /12-08-2014
     idem    > Veele          /13-08-2014

Gem: Westerwolde   > Blijham         /02-10-2022
     idem    > Wedde          /02-11-2022

Gem: Westerkwartier > Aduard          /25-10-2021
     idem    > Den Horn         /01-11-2021 
     idem    > De Wilp         /08-02-2020
     idem    > Doezum          /30-11-2021
     idem    > Ezinge          /20-10-2021
     idem    > Feerwerd         /08-10-2021
     idem    > Westerkwartier      /20-11-2021
     idem    > Grijpskerk        /11-11-2021 
     idem    > Grootegast        /29-05-2022  
     idem    > Grootegast kerk     /03-06-2022
     idem    > Kommerzijl        /02-11-2021
     idem    > Kornhorn         /31-05-2022
     idem    > Letterbert        /03-02-2020
     idem    > Lutjegast        /07-06-2022
     idem    > Lutjegast kerk      /07-06-2022 
     idem    > Marum Jonkersvaart    /00-05-2013
     idem    > Marum          /08-02-2020
     idem    > Niebert         /08-02-2020
     idem    > Niehove         /19-10-2021
     idem    > Niekerk         /19-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Niezijl         /02-11-2021
     idem    > Noordhorn        /04-11-2021
     idem    > Noordwijk        /29-09-2011 
     idem    > Nuis           /08-02-2020
     idem    > Oldehove         /20-10-2021
     idem    > Oostwold         /04-02-2020
     idem    > Opende          /11-01-2023
     idem    > Saaksum         /10-08-2019
     idem    > Sebaldeburen       /27-07-2022 
     idem    > Tolbert         /20-02-2023
     idem    > Visvliet         /20-03-2022
     idem    > Zevenhuizen       /28-03-2021
     idem    > Zuidhorn Klinckemalaan  /30-10-2021


Gem: Winsum     > Adorp          /10-11-2016
           > Saaxumhuizen       /13-01-2014

********************************************************************************

Provincie: DRENTHE

Gem: AA en Hunze   > Gasselternijveen     /12-08-2014
    idem     > Gieterveen oud      /12-08-2022
    idem     > Grollo          /16-08-2022 
    idem     > Rolde          /27-06-2022

Gem: Assen      > Assen Boskamp      /11-06-2015 

Gem: Bedum      > Onderdendam       /06-04-2016

Gem: Borger-Odoorn  > Borger          /21-07-2022
     idem    > Valthe          /26-09-2022

Gem: De Wolden    > De Wijk         /31-03-2022
     idem    > Echten          /07-07-2022
     idem    > Koekange         /16-08-2022
     idem    > Ruinen          /15-05-2016
     idem    > Zuidwolde        /26-08-2014

Gem: Hoogeveen    > Elim           /07-04-2022
    idem     > Pesse          /27-04-2022
    idem     > Stuifzand        /16-08-2022
    idem     > Tiendeveen        /29-06-2022

Gem. Meppel     > Kolderveen        /07-11-2022  
   idem      > Meppel RK        /23-01-2017

Gem: Midden-Drenthe > Beilen Eursinge     /07-08-2022
     idem    > Beilen Torenlaan     /30-11-2016
     idem    > Hijken          /12-08-2022
     idem    > Hoogersmilde       /26-09-2022
     idem    > Smilde Kerkenveld    06-2022 Brenda mee bezig
     idem    > Smilde Kylott      /28-03-2022
     idem    > Wijster         /03-07-2020

Gem. Noorderveld   > Een           /07-04-2022
     idem    > Nieuw Roden       /20-03-2022
     idem    > Norg           /06-04-2022
     idem    > Roden          /29-01-2023
     idem    > Veenhuizen        /19-03-2023

Gem: Tynaarlo    > Eelde (oude b.p.)    /30-03-2016
   idem      > Vries          /21-07-2022

   idem      > Zuidlaren Coevorderweg  /21-01-2020

Gem: Westerveld   > Dwingeloo        /29-03-2016
   idem      > Uffelte         /05-04-2016
   idem      > Wapserveen        /12-01-2014

Gem: Zuidlaren    > Zuidlaren Coevorderweg  /20-11-2016

********************************************************************************

Provincie: OVERIJSSEL

Gem. Almelo     > Bornebroek RK      /16-08-2019

Gem. Deventer    > Deventer Steenbrugge   /05-12-2012

Gem. Dinkelland   > Ootmarsum        /24-12-2020

Gem. Enschede    > Glanerbrug Doodenzorg  /24-10-2013

    idem     > Enschede Oosterbegr.pl. /02-12-2014

Gem. Hardenberg   > Bergentheim       /06-01-2015

Gem. Hof van Twenthe > Delden algemeen     /18-03-2018
     idem    > Diepenheim nieuw     /24-12-2020

Gem. Kampen     > Kamperveen        /13-07-2013

Gem. Ommen      > Beerzerveld       /04-01-2015

Gem. Raalte     > Heino          /02-05-2011

Gem. Steenwijkerland > Baarlo          /20-05-2016
     idem    > Kuinre Alg. Nieuw    /23-01-2017
     idem    > Kuinre Alg. Oud     /23-01-2017
     idem    > Kuinre RK.        /22-04-2016 
     idem    > Oldemarkt Alg.      /23-01-2017
     idem    > Oldemarkt RK.      /12-04-2011 E. Verdonk 
     idem    > Paasloo         /25-11-2015
     idem    > Steenwijk alg.      /20-05-2016
     idem    > Willemsoord Vredehof   /05-09-2015 

Gem. Wierden     > Wierden Oud       /22-09-2013

Gem. Zwolle     > Windesheim        /21-07-2022     
   idem      > Zwolle RK  in bewerking 03-2021  muppie 70
      

********************************************************************************

Provincie: GELDERLAND

Gem. Barneveld     > Terschuur       /22-11-2012
     idem      > Voorthuizen      /24-11-2015

Gem. Bronckhorst    > Keijenborg      /23-12-2015

Gem. Doesburg      > Doesburg algemeen   /01-10-2016

Gem. Ede        > Bennekom       /15-12-2012

Gem. Elburg       > Doornspijk      /25-06-2015
   idem     > Elburg Oostelijke rondweg /30-03-2018
   idem       >'t Harde        /11-06-2016


Gem. Epe        > Emst      /18-03-2013
   idem        > Oene         /02-01-2022

Gem. Groesbeek     > Breedeweg       /04-01-2022
    idem       > Groesbeek-Heselenberg /11-05-2022

Gem. Heumen       > Malden alg.      /19-01-2022

Gem. Montferland    >s'Heerenberg      /08-09-2020


Gem. Scherpenzeel   > Scherpenzeel Lambalgen /21-12-2022

Gem: Oude IJsselstreek > Gendringen       /23-01-2018
     idem     > Gendringen RK.     /16-03-2018 
     idem     > Mecghelen       /12-12-2014
     idem     > Netterden       /10-09-2013
     idem     > Terborg R.K. Paasberg /25-12-2012

Gem: Voorst      > Terwolde        /16-09-2015

Gem: Winterswijk    > Winterswijk nieuw   /11-08-2013

Gem: Zutphen      > Warnsveld       /25-09-2016

********************************************************************************
Provincie: FLEVOLAND

Gem: Almere      > Almere-Haven      /12-01-2023
    idem      > Almere-Stad       /13-01-2023

Gem: Noordoostpolder  > Emmeloord alg.     /16-11-2020
     idem     > Espel alg        /22-06-2020
     idem     > Kraggenburg       /21-06-2020
     idem     > Luttelgeest alg     /15-06-2020
     idem     > Marknesse alg.     /15-06-2020
     idem     > Ruttten alg.      /15-06-2020
     idem     > Tollebeek alg.     /11-06-2020  
********************************************************************************

Provincie: NOORD-HOLLAND

Gem. Alkmaar      > Alkmaar Westerweg    /21-12-2016 

Gem: Haarlem      > Akendam     02-2013/       Egon Post  

Gem: Haarlemmermeer  > Hoofddorp Wilgenhof  /27-02-2013
     idem     > Nieuw Vennep Lindenhof /02-03-2013
     idem     > Nieuw Vennep R.K.   /02-03-2013

Gem: Heemstede     > Heemstede alg.     /06-03-2013  Egon Post 
    
Gem. Hilversum     > Hilversum nieuw    /24-12-2020
    idem      > Hilversum Noorder   /19-11-2022

Gem. Zaanstad     > Zaanstad Zuid Zuideind /15-01-2016

********************************************************************************

Provincie: UTRECHT:

Gem. Abcoude      > Abcoude RK/Algemeen  /17-08-2019

Gem. De Bilt/Bilthoven > Groenekan              Corry Keuning

Gem. Baarn       > Lage Vuursche            Corry Keuning

Gem: De Ronde Venen  > Mijdrecht/Wilnis RK 12-03-2014/  Hans Snaterse

Gem. Houten      > Houten alg Ireneweg  /15-11-2016 
   idem       > Houten rk       /17-08-2019
   idem       > Schalkwijk nh     /10-11-2016 
   idem       > Schalkwijk rk     /10-11-2016
   idem       > t Goy rk       /15-11-2016
   idem       > Tull en t Waal    /15-11-2016

Gem. Maarssen     > Tienhoven       /11-11-2013  Corry Keuning

Gem. Montfoort     > Linschoten      /03-11-2014
    idem      > Montfoort Alg.    /03-11-2014

Gem. Stichtse Vecht  > Nigtevecht      /15-04-2013

Gem. Woerden      > Kamerik alg      /08-11-2017

Gem. Zeist       > Den Dolder             Corry Keuning

********************************************************************************

Provincie: ZUID-HOLLAND

Gem. Oostflakkee   > Ooltgensplaat       /26-01-2013

Gem. Zuidplas > Moordrecht          start  03-2021 Herman van Niedek
    idem  > Moordrecht algemeen oud    start  03-2021 Herman van Niedek 
    idem  > Nieuwerkerk a.d. IJssel Essenhof /23-01-2017
    idem  > Zevenhuizen alg          /26-11-2017

*******************************************************************************
Provincie: ZEELAND

Gem: Borsele      > Heinkenszand K K     /08-06-2019

Gem: Goes       > Goes alg.        /05-12-2019
   idem       > Goes R.K.        /11-10-2020

Gem: Kapelle      > Wemeldinge        /26-05-2019

Gem: Middelburg    > Arnemuiden Clasinastraat /06-05-2019
    idem      > Arnemuiden Veerseweg   /25-04-2019
    idem      > Nieuw en St. Joostland -
    ----       oude dijk        /06-01-2021

Gem: Noord-Beveland  > Colijnsplaat       /18-05-2019

Gem: Reimerswaal    > Krabbendijke       /08-06-2019
    idem      > Waarde          /20-09-2020
    idem      > Yerseke         /24-08-2020  

Gem. Schouwen-Duiveland > Dreischor        /16-07-2019

*******************************************************************************
Provincie: NOORD-BRABANT

Gem: Heeze-Leende   > Sterksel         /23-02-2014

Gem: Helmond     > Hortsedijk        /22-03-2023

Gem: Tilburg     > Tilburg Hoflaan      /08-01-2023 
   idem      > Tilburg Vredehof     /29-12-2019

*******************************************************************************

Provincie LIMBURG:

Gem: Ambt Montfort > Posterholt         /07-03-2011
     idem    > St. Odiliënberg, kerkplein /29-03-2011
     idem    > St. Odiliënberg, Roskam   /14-11-2011
     idem    > St. Odiliënberg, 't Sittert /16-10-2011

Gem: Beesel     > Beesel           /09-08-2014
   idem     > Reuver Karel Doormanlaan  /22-11-2014

Gem: Echt-Susteren   > Dieteren         /27-04-2014
     idem     > Echt           /22-09-2013
     idem     > Gebroek         /18-09-2011
     idem     > Nieuwstadt Elsene    /18-09-2011
     idem     > Pey           /22-09-2013
     idem     > Rect. Meuffelstraat   /27-04-2014
     idem     > Roosteren        /21-09-2013
     idem     > Susteren Salvatorplein  /28-03-2014

Gem: Eijsden      > Groenstraat       /29-11-2011
     idem     > Gronsveld Achterstr.   /01-12-2011
     idem     > Mariadorp        /09-11-2011 
     idem     > Mesch          /10-11-2011
     idem     > Oost Maarland      /02-10-2011

Gem:  Gennep     > Gennep algemeen     06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Gennep NH begr.pl.    06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Gennep Torenstraat RK  06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Heijen          06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Milsbeek         06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Ottersum         06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Ven-Zelderheide     06-01-2012/ Jans Zeemering

Gem: Gulpen-Wittem   > Epen           /07-08-2021
    idem      > Eys           /06-09-2013
    idem      > Mechelen         /07-09-2012 
    idem      > Nijswiller Hofstraat   /29-11-2011
    idem      > Nijswiller kerk     /08-08-2012 
    idem      > Reijmerstok       /29-11-2011

Gem: Haelen      > Horn Haelerweg      /18-09-2013
    idem      > Nunhem kerk       /07-08-2014 

Gem:  Heel      > Beegden         /08-08-2014
    idem      > Beegden kerk       /09-08-2014
    idem      > Heel Baexemerweg     /01-07-2013
    idem      > Heel kerk        /06-09-2017
    idem      > Wessem kerk       /06-03-2014
    idem      > Wessem Thornerweg    /13-09-2013

Gem: Heerlen      > Heerlen Akerstraat    /19-02-2014
    idem      > Heerlerheide Kampstraat /06-04-2021
    idem      > Heerlen Kloosterkerkhof /05-12-2019

Gem: Helden      > Panningen        /03-03-2011

Gem. Heythuysen    > Baexum crematorium    /23-07-2013
    idem      > Baexum Kasteelweg    /23-07-2013

Gem. Hunsel      > Haler          /10-09-2013
    idem      > Hunsel          /07-09-2013
    idem      > Ittervoort        /10-09-2013

Gem: Kerkdade     > Bleijerheide       /10-11-2011
    idem      > Spekholzerheide     /27-03-2013
    idem      > Terwinselen       /08-11-2011

Gem: Kessel      > Kessel          /09-08-2014
    idem      > Kessel Kessel & Eik   /16-12-2014

Gem: Landgraaf     > Eikske          /01-08-2012
    idem      > Kakert          /06-11-2019
    idem      > Nieuwenhagen       /28-01-2013
    idem      > Ubach over Worms     /25-03-2014

Gem. Maasbree     > Maasbree         /23-01-2017

Gem: Maastricht    > Borgharen        /12-06-2012
    idem      > De Beente        /02-08-2012  
    idem      > Itteren         /12-06-2012
    idem  > Maastricht St. Jan Baptistplein /04-10-2013
    idem      > Tongerenseweg      /03-02-2013
    idem      > vranckenplein      /15-06-2012

Gem: Margraten     > Eckelrade        /07-03-2011
    idem      > Mheer          /29-03-2011
    idem      > Scheulder        /31-07-2012

Gem. Nuth       > Hulsberg         /19-08-2013
   idem       > Nuth           /29-06-2013
   idem       > Schimmert        /02-07-2013
   idem       > Wijnandsrade       /17-04-2013

Gem: Onderbanken    > Bingelrade        /24-02-2013 
   idem       > Jabeek          /04-02-2013
   idem       > Merkelbeek        /07-02-2013 
   idem      > Schinveld        /15-03-2013

Gem: Roggel en Neer  > Neer           /09-08-2014

Gem: Roerdalen     > Melick          /22-03-2011

Gem: Roermond     > Asenray         /06-10-2015
   idem       > Roermond W.l.h.k.    /31-07-2012

Gem: Schinnen     > Amstenrade        /17-04-2013
   idem       > Doenrade         /18-04-2013 
   idem       > Oirsbeek         /10-04-2013
   idem       > Puth           /02-04-2013
   idem       > Sweikhuizen       /21-06-2013

Gem: Sittard-Geleen  > Born           /01-05-2014
   idem       > Einighausen       /25-11-2014
   idem       > Grevenbicht HV.     /04-04-2014
   idem       > Obbicht         /16-12-2014
   idem       > Papenhoven        /10-05-2014

Gem: Swalmen      > Boukoul         /30-09-2013

Gem. Thorn       > Thorn Beekstraat     /13-09-2013

Gem: Vaals       > Lemiers         /08-08-2012   
   idem       > Seffenterstraat     /03-12-2011
   idem       > Vijlen          /08-08-2012 

Gem: Valkenburg a.d. Geul  
            > Broekhem         /19-02-2014
            > Houthem         /21-07-2012

Gem: Venlo       > Venlo Belfeld      /17-11-2016

Gem: Weert       > Altweerterheide     /08-08-2014
   idem       > Swartbroek        /12-08-2014
   idem       > Tungelroy        /22-11-2014

2

Re: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Hallo Cor,
Ik ga binnenkort beginnen met Drenthe; Gem. Midden-Drenthe; Smilde-Kerkenveld. (Brenda Oosterhof).
Dit is toch wat je bedoelt?
Groet, Brenda

Re: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Hallo. Ik wil Achtkarspelen Surhuisterveen wel doen

4

Re: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Hallo beide,

Mooi dat jullie dit willen doen.
Dit zal ik alvast in de lijst zetten.

De beheerder zal ik van deze berichten in kennis stellen.
Hij neemt wel kontakt met jullie op.
Misschien heb ik dat voor Brenda al gedaan maar beter 2 x dan niet.

Succes er mee,
Groeten Cor

Re: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Hallo,

Zou ik nog een mailtje kunnen krijgen met het voorbeeld van indexeren?
Ik heb deze niet meer.

6

Re: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Jouw bericht heb ik de beheerder gemeld.

Re: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Ik zou jullie wel willen helpen in Sneek Friesland

Algemene begraafplaats
Rk begraafplaats

Ik hoor het graag van u

8

Re: Lijst met updaten van begraafplaatsen en kerkhoven

Hallo Fabian,

De beheerder heb ik even attent gemaakt over het aanbod.

Nu is het aan hem.

Succes met de bezigheden daar.

Groeten Cor