1

Onderwerp: Update lijst van alle begraafplaatsen.

Hallo allen,

Dit is een rubriek voor die vrijw. die een reeds geïndexeerde begr.pl (of kerkhof) gaat updaten.
Om dubbel werk te voorkomen gelieve u hier te melden waarmee u bezig bent, of
binnenkort mee bezig gaat.
En waarvan de update nog niet op Graftombe geplaatst is.
Gaarne met vermelding van: prov. - gemeente - plaats en benaming van de
begr.pl. en de datum en uw naam.
Uw bericht zal ik dan per provincie in de tabel verwerken.
Er kunnen 2 datums op 1 regel staan, de eerste is de
opnamedatum, de tweede is de plaatsingsdatum.
** = nog niet.

Gelieve dus alleen update meldingen hier te plaatsen of een aanvulling
op bovenstaande tekst.

Met vriendelijke groeten, en succes met de bezigheden
Cor

**************************************************************************
Helaas zijn eventuele updates eind 2019 en begin 2020 niet vermeld.
Evenals 10-02-2020 tot 11-06-2020.
Kontrole op evt. updates kunt u doen door bij de betreffende begraafplaats onderaan te zien.
                             
                               Bijgewerkt: 14-07-2020

Provincie: FRIESLAND:

Gem. Achtkarspelen  > Augustinusga alg.    /15-05-2016 
    idem     > Boelenslaan       /19-03-2016
    idem     > Buitenpost alg 1     /29-03-2017
    idem     > Buitenpost alg 2     /15-07-2016
    idem     > Drogeham algemeen    /21-12-2016
    idem     > Gerkesklooster      /27-09-2016
    idem     > Harkema         /24-03-2016 
    idem     > Surhuisterveen Alg.   /06-10-2015
    idem     > Surhuzum Algemeen    /25-03-2016 
    idem     > Twijzel algemeen     /17-10-2018

Gem. Ameland     > Hollum          /28-01-2008
           > Nes algemeen     /02-11-2010  Meinte Bonthuis
           > Nes R.K.         /24-10-2013

Gem. Bolsward    > Bolsward         /11-09-2014 Cor Seinstra

Gem. Boarnsterhim  > Aegum        28-08/02-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Akkrum alg.     14-19/21-09-2011 Cor Seinstra 
    idem     > Friens       11-09/12-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Grouw        10-09/12-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Idaard kerk     21-08/29-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Irnsum       10-09/29-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Irnsum RK.     10-09/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Nes         14-09/21-09-2011 Cor Seinstra 
    idem     > Oldeboorn kerk   18-08/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeboorn alg.      /15-07-2019 Cor Seinstra
    idem     > Poppingawier       /28-10-2012 Cor Seinstra
    idem     > Roordahuizum alg.  05-08/07-08-2011 Cor Seinstra
    idem     > Sijbrandaburen      /23-10-2012 Cor Seinstra
    idem     > Terhorne         /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Warga alg.     22-08/02-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Warga RK.      22-08/14-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Warstiens        /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Wartena alg.    28-08/14-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Wartena kerk       /13-06-2014 Cor Seinstra  

Gem. Dantumadeel   > Akkerwoude kerk    /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Damwoude Alg     /25-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Damwoude kerk      /01-2014   Geurt v. Silfhout
    idem     > Dantumawoude kerk   /02-01-2014
    idem     > Driesum Alg      /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Driesum kerk     /29-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Rinsumageest kerk   /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Veenwouden kerk    /09-10-2019
    idem     > Wouterswoude kerk   /24-09-2013 Geurt v. Silfhout

Gem. Dongeradeel   > Aalsum          /27-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Anjum          /09-02-2020

Gem. Ferwerderadeel > Blija          /28-02-2018
    idem     > Ferwerd         /05-11-2019
    idem     > Hallum          /27-11-2019
    idem     > Marrum kerk       /28-10-2019
    idem     > Wanswerd         /26-10-2019
    idem     > Westernijkerk      /23-08-2019 Cor Seinstra

Gem. Franekeradeel  > Achlum          /26-09-2014 Cor Seinstra 
     idem    > Sexbierum       07/07-09-2010 Cor Seinstra
     idem    > Tzum           /05-10-2014 Cor Seinstra 

Gem. Gaasterland/Sleat > Bakhuizen       /02-05-2012 Cor Seinstra
    idem     > Oudega         05/25-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ruigahuizen      05/07-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Sloten alg.       /14-11-2014 Cor Seinstra
    idem     > Sloten PKN kerk   02-07/18-07-2011 Cor Seinstra

Gem. Harlingen    > Harlingen R.K.      /09-10-2013 Cor Seinstra

Gem. Heerenveen   > Brongerga      03-06/22-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Gersloot         /21-04-2016 Cor Seinstra
    idem     > Luinjeberd        /05-2015   Cor Seinstra
    idem     > Schoterhof        /28-03-2011
    idem     > Tjalleberd        /27-04-2016 Cor Seinstra 

Gem. Hemelumer Old. > Elahuizen       05/24-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Hemelum         /02-05-2012 Cor Seinstra 
    idem     > Koudum       09-11/12-11-2010 Sjoerd Huitema
    idem     > Koudum kerk     09-11/09-11-2010 Sjoerd Huitema

Gem. Kollumerland  > Kollumerzwaag      /29-06-2020 
     idem    > Oudwoude (de 2 nieuwste velden) /14-07-2019

Gem. Leeuwarden   > Engelum         /07-10-2015 Cor Seinstra 
    idem     > Goutum          01-03-2019 Cor Seinstra
    idem     > Huizum begr.pl.   22-09/10-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Swichum     11-9-2010/05-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Wijtgaard RK       /26-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Wirdum          /30-09-2011 Cor Seinstra

Gem. Leeuwarderadeel > Britsum         /10-05-2014
    idem     > Finkum        02-2015/     Minne Feitsma  
    idem     > Hijum        02-2015/     Minne Feitsma
    idem     > Jelsum kerk     /29-09-2013 Geurt v. Silfhout 
    idem     > Stiens          /10-05-2012

Gem. Littenseradeel > Baaium          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Baard          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Beers          /18-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Edens             /2014 Cor Seinstra
    idem     > Hennaard            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Hijlaard            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Huins          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Itens             /2014 Cor Seinstra
    idem     > Kubaard         /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Jellum          /18-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Lions kerk (Leons)       /2014 Cor Seinstra
    idem     > Lutkewierum       /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Mantgum         /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oosterend        /02-08-2019
    idem     > Oosterlittens      /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem   > Oosterwierum/Tsjerkebuorren /30-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Waaksens         /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Weidum kerk       /05-12-2019 Cor Seinstra
    idem     > Weidum Buma       /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Welsrijp         /05-12-2019 Cor Seinstra      
    idem     > Wieuwerd         /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Winsum          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Wommels begr.pl.     /22-10-2019 Cor Seinstra 
    idem     > Wommels kerk       /23-11-2019 Cor Seinstra

Gem. Menaldumadeel  > Beetgum         /22-01-2008 
    idem     > Berlikum         /11-10-2019
    idem     > Boksum       26-09/16-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Deinum kerk     03-02-2015/    Minne Feitsma
    idem     > Engelum         /03-10-2015 Cor Seinstra

Gem. Nijefurd    > Hemelum         /02-05-2012 Cor Seinstra
    idem     > Koudum kerk       /12-11-2010
    idem     > Koudum alg.       /26-05-2016
    idem     > Nijhuizen       05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Workum algemeen     /26-11-2019
    idem     > Workum RK        /16-12-2019

Gem. Ooststellingwerf > Donkerbroek    05-10/08-10-2011 Willem Hovinga
    idem     > Elsloo           /06-2012 Cor Seinstra 
    idem     > Fochteloo nieuw       /06-2012 Cor Seinstra  
    idem     > Haule          /30-08-2017 
    idem     > Haulerwijk     09-11/12-11-2011 Willem Hovinga
    idem     > Nijeberkoop     02-05/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldeberkoop alg.  03-06/04-09-2010 Cor Seinstra

Gem. Opsterland   > Bakkeveen      30-09/06-10-2011 Willem Hovinga
    idem     > Duurswoude        /30-08-2017 
    idem     > Gorredijk      04-10/20-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Hemrik          /30-08-2017 
    idem     > Kortezwaag     04-10/20-10-2011 Cor Seinstra  
    idem     > Nijbeets begr.pl. 22-8-10/02-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Olterterp        /30-08-2017
    idem     > Siegerswoude       /30-08-2017
    idem     > Tijnje begr.pl.  18-8-10/03-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Ureterp       30-09/07-10-2011

Gem. Schoterland   > De Knipe kerk    03-06/23-07-2010 Cor Seinstra 
 
Gem. Skarsterlan   > Akmarijp            /2013 Cor Seinstra
    idem     > Broek-Noord       /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Goingarijp        /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Haskerdijken       /15-07-2019 Cor Seinstra 
    idem     > Legemeer      25-05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeouwer      25-05/14-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ouwsterhaule    25-05/25-11-2010 Cor Seinstra 
    idem     > Snikzwaag        /30-10-2012 Cor Seinstra 
    idem     > St. Nicolaasga N.H. 05-09/18-03-2011 Cor Seinstra
    idem     > St. Nicolaasga alg.   /14-02-2016
    idem     > Terkaple            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Tjerkgaast        /18-07-2014 Cor Seinstra

Gem. Smallingerland > Boornbergum kerk  03-08/29-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Drachten Noorder begr.pl./23-06-2013 
    idem     > Drachten Zuider begr.pl. /28-06-2013
    idem     > Drachstercompagnie    /14-05-2016
    idem     > Houtigehage      05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Nijega kerk       /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Opeinde (begr. pl.)   /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Oudega kerk       /10-10-2015 Cor Seinstra
    idem     > Rottevalle algemeeen   /10-11-2016

Gem.  Sneek      > IJsbrechtum    14-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Loënga         /15-09-2012 Cor Seinstra
    idem      > Offingawier    16-08/24-08-2013 Cor Seinstra 
    idem      > Sneek algemeen     14-10-2018
    idem      > Sneek RK.     17-08/31-08-2013 Cor Seinstra

Gem. Terschelling   > Hoorn         /30-03-2016 J.W. Franken
    idem      > Longway     03-2016/      J.W. Franken
    idem      > Midsland        /22-04-2017 J.W. Franken
    idem      > oud          /07-05-2017 

Gem. Tietjerksteradeel >Eernewoude     22-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     >Giekerk       16-09/12-01-2020
    idem     > Hardegarijp     05-10/20-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Noordbergum       /04-04-2016
    idem     > Oenkerk       16-09/24-01-2020
    idem     > Rijperkerk       /09-2010 Arnold Goosensen
    idem     > Suawoude         /30-11-2015
    idem     > Tietjerk     11-9-10/03-01-2011 Cor Seinstra

Gem. Weststellingwerf > Blesdijke      02-07-2013/   Cor Seinstra
    idem     > Boijl          /22-05-2013 Cor Seinstra
    idem     > De Hoeve      13-06/01-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Munnekeburen          /2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijeholtpade    25-06/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijelamer        /18-04-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Noordwolde     13-06/01-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtpade nieuw   06/07-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtpade oud        /2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtwolde    25-06/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldetrijne           /2013 Cor Seinstra
    idem     > Peperga kerk      05/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Scherpenzeel          /2013 Cor Seinstra
    idem     > Sonnega alg.    05-07/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Sonnega klokkenstoel      /2013 Cor Seinstra
    idem     > Spanga klokkenstoel 05-07/12-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Steggerda alg.     06/07-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Steggerda RK St.Fred. 06/24-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ter Idzard        /12-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Wolvega R.K.       /01-03-2015 Cor Seinstra 

Gem. Wonseradeel  > Allingawier kerk     /29-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Burgwerd         /22-08-2014 Cor Seinstra
    idem    > Cornwerd         /30-06-2013 Cor Seinstra
    idem    > Exmorra kerk       /29-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Ferwoude         /04-07-2020
    idem    > Gaast kerk        /08-12-2017
    idem    > Hichtum          /28-08-2014 Cor Seinstra
    idem    > Idsegahuizum kerk      /11-2014 Cor Seinstra
    idem    > Kimswerd         /30-10-2012 Cor Seinstra
    idem    > Lollum          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Makkum kerk        /18-07-2013 Cor Seinstra
    idem    > Piaam kerk          /11-2014 Cor Seinstra
    idem    > Tjerkwerd         /28-08-2014 Cor Seinstra

Gem. Wymbritseradeel > Abbega       08-08/11-08-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Blauwhuis      08-08/11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Folsgare      14-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Gauw           /21-07-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Heeg           /24-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Hommerts         /21-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Idzega klokkenstoel   /30-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > IJlst        10-07/22-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Jutrijp         /22-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijland       14-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oosthem       08-08/11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oudega             /2013 Cor Seinstra 
    idem     > Oppenhuizen       /15-09-2012 Cor Seinstra
    idem     > Tirns        14-08/02-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Tjalhuizum     14-08/02-09-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Uitwellingerga      /15-09-2012 Cor Seinstra
    idem     > Westhem       08-08/11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Ypecolsga      10-07/30-07-2013 Cor Seinstra

********************************************************************************

Provincie: GRONINGEN:

Gem: Appingedam   > Appingedam Rusthof    /17-03-2011

Gem: Bedum      > Bedum R.K.        /18-05-2016
   idem      > Noordwoldee       /21-01-2017
           > Onderdendam       /06-04-2016

Gem: Bellingwedde  > Blijham         /11-11-2012 
     idem    > Vriescheloo       /02-09-2014
     idem    > Wedde          /10-05-2014
 
Gem: De Marne    > Zoutkamp         /09-10-2011 Willem Hovinga

Gem: Delfzijl    > Meedhuizen        /13-05-2013 
    idem     > Spijk          /26-10-2019

Gem: Eemsmond    > Usquert         /06-09-2017
     idem    > Zandeweer        /12-11-2012 

Gem. Groningen    > Hoogkerk      29-09/05-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Groningen Selwerderhof  /21-07-2014

Gem. Het Hogeland  > Vierhuizen        /09-02-2020
 

Gem: Leek      > Midwolde         /25-01-2020
   idem      > Oostwold         /26-11-2015 Willem Hovinga
   idem      > Tolbert         /22-01-2020
   idem      > Zevenhuizen       /11-11-2015 Willem Hovinga

Gem: Loppersum    > Zeerijp         /09-11-2010 Hans Ozinga

Gem: Menterwolde   > Noordbroek kerk     /10-10-2010 Anneke Kruizinga

Gem. Midden-Groningen > Muntendam Luppenhof  /28-11-2019      

Gem. Noordenveld   > Een         26-09/01-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Nieuw Roden       /15-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Norg        26-09/02-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Peize          /21-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Roden          /04-02-2020
     idem    > Roderwolde     25-09/04-02-2020
 
Gem. Oldambt     > Finsterwolde       /14-11-2016
    idem     > Nieuwolda        /09-09-2017
    idem     > Nieuwolda 2       /06-01-2014 

Gem: Pekela     > Oude Pekela Alg.     /12-04-2013

Gem: Stadskanaal   > Stadskanaal Alg.     /20-11-2016
    idem     > Stadskanaal hv      /19-11-2016

Gem: Ten Boer    > Sint Annen        /18-05-2016
    idem     > Thesinge         /04-01-2017

Gem: Veendam     > Wildervank Dalweg    /12-04-2018

Gem: Vlagtwedde   > Bourtange        /12-08-2014
     idem    > Veele          /13-08-2014

Gem: Westerkwartier > Aduard          /05-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Den Horn         /11-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > De Wilp         /08-02-2020
     idem    > Doezum       21-09/25-09-2011 Willem Hovinga
     idem    > Grijpskerk        /06-10-2011 Willem Hovinga    
     idem    > Grootegast kerk     /19-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Kornhorn         /20-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Letterbert        /03-02-2020
     idem    > Lutjegast      22-09/26-09-2011 Willem Hovinga 
     idem    > Lutjegast kerk      /11-10-2011 Willem Hovinga  
     idem    > Marum Jonkersvaart    /00-05-2013
     idem    > Marum          /08-02-2020
     idem    > Niebert         /08-02-2020
     idem    > Niekerk         /19-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Noordwijk      14-09/29-09-2011 Willem Hovinga
     idem    > Nuis           /08-02-2020
     idem    > Oostwold         /04-02-2020
     idem    > Opende          /03-08-2019
     idem    > Saaksum         /10-08-2019 
     idem    > Visvliet         /12-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Zuidhorn Klinckemalaan  /08-10-2011 Willem Hovinga


Gem: Winsum     > Adorp          /10-11-2016
           > Saaxumhuizen       /13-01-2014

********************************************************************************

Provincie: DRENTHE

Gem: AA en Hunze   > Gasselternijveen     /12-08-2014

Gem: Assen      > Assen Boskamp      /11-06-2015 

Gem: Bedum      > Onderdendam       /06-04-2016

Gem: Borger-Odoorn  > Borger          /13-02-2020

Gem: De Wolden    > Koekange         /29-05-2015
           > Ruinen          /15-05-2016
           > Zuidwolde        /26-08-2014

Gem: Hoogeveen    > Stuifzand        /17-07-2013 
    idem     > Tiendeveen        /01-06-2013

Gem. Meppel     > Meppel RK        /23-01-2017

Gem: Midden-Drenthe > Beilen Eursinge     /29-01-2016
     idem    > Beilen Torenlaan     /30-11-2016
     idem    > Hoogersmilde       /23-09-2013
     idem    > Wijster         /03-07-2020

Gem: Tynaarlo    > Eelde (oude b.p.)    /30-03-2016
   idem      > Vries          /22-11-2014
   idem      > Zuidlaren Coevorderweg  /21-01-2020

Gem: Westerveld   > Dwingeloo        /29-03-2016
   idem      > Uffelte         /05-04-2016
   idem      > Wapserveen        /12-01-2014

Gem: Zuidlaren    > Zuidlaren Coevorderweg  /20-11-2016

********************************************************************************

Provincie: OVERIJSSEL

Gem. Almelo     > Bornebroek RK      /16-08-2019

Gem. Deventer    > Deventer Steenbrugge   /05-12-2012

Gem. Enschede    > Glanerbrug Doodenzorg  /24-10-2013

    idem     > Enschede Oosterbegr.pl. /02-12-2014

Gem. Hardenberg   > Bergentheim       /06-01-2015

Gem. Hof van Twenthe > Delden algemeen     /18-03-2018
     idem    > Diepenheim nieuw     /01-03-2017

Gem. Kampen     > Kamperveen        /13-07-2013

Gem. Ommen      > Beerzerveld       /04-01-2015

Gem. Raalte     > Heino          /02-05-2011

Gem. Steenwijkerland > Baarlo          /20-05-2016
     idem    > Kuinre Alg. Nieuw    /23-01-2017
     idem    > Kuinre Alg. Oud     /23-01-2017
     idem    > Kuinre RK.        /22-04-2016 
     idem    > Oldemarkt Alg.      /23-01-2017
     idem    > Oldemarkt RK.      /12-04-2011 E. Verdonk 
     idem    > Paasloo         /25-11-2015
     idem    > Steenwijk alg.      /20-05-2016
     idem    > Willemsoord Vredehof   /05-09-2015 

Gem. Wierden     > Wierden Oud       /22-09-2013

********************************************************************************

Provincie: GELDERLAND

Gem. Barneveld     > Terschuur       /22-11-2012
     idem      > Voorthuizen      /24-11-2015

Gem. Bronckhorst    > Keijenborg      /23-12-2015

Gem. Doesburg      > Doesburg algemeen   /01-10-2016

Gem. Ede        > Bennekom       /15-12-2012

Gem. Elburg       > Doornspijk      /25-06-2015
   idem     > Elburg Oostelijke rondweg /30-03-2018
   idem       >'t Harde        /11-06-2016


Gem. Epe        > Emst      /18-03-2013

Gem. Scherpenzeel    Lambalgen Scherpenzeel /12-09-2019

Gem: Oude IJsselstreek > Gendringen       /23-01-2018
     idem     > Gendringen RK.     /16-03-2018 
     idem     > Mecghelen       /12-12-2014
     idem     > Netterden       /10-09-2013
     idem     > Terborg R.K. Paasberg /25-12-2012

Gem: Voorst      > Terwolde        /16-09-2015

Gem: Winterswijk    > Winterswijk nieuw   /11-08-2013

Gem: Zutphen      > Warnsveld       /25-09-2016

********************************************************************************
Provincie: FLEVOLAND

Gem: Almere      > Almere-Haven      /15-12-2019
    idem      > Almere-Stad       /15-12-2019

Gem: Noordoostpolder  > Espel alg        /22-06-2020
     idem     > Kraggenburg       /21-06-2020
     idem     > Luttelgeest alg     /15-06-2020
     idem     > Marknesse alg.     /15-06-2020
     idem     > Ruttten alg.      /15-06-2020
     idem     > Tollebeek alg.     /11-06-2020  
********************************************************************************

Provincie: NOORD-HOLLAND

Gem. Alkmaar      >Alkmaar Westerweg    /21-12-2016 

Gem: Haarlem      >Akendam     02-2013/       Egon Post  

Gem: Haarlemmermeer  >Hoofddorp Wilgenhof  /27-02-2013
     idem     >Nieuw Vennep Lindenhof /02-03-2013
     idem     >Nieuw Vennep R.K.   /02-03-2013

Gem: Heemstede     >Heemstede alg.     /06-03-2013  Egon Post 
    idem      >St. Bavo Berkenrode 2-2013/     Egon Post

Gem. Zaanstad     >Zaanstad Zuid Zuideind /15-01-2016

********************************************************************************

Provincie: UTRECHT:

Gem. Abcoude      >Abcoude RK/Algemeen  /17-08-2019

Gem. De Bilt/Bilthoven >Groenekan               Corry Keuning

Gem. Baarn       >Lage Vuursche             Corry Keuning

Gem: De Ronde Venen  >Mijdrecht/Wilnis RK 12-03-2014/   Hans Snaterse

Gem. Houten      >Houten alg Ireneweg  /15-11-2016 
   idem       >Houten rk       /17-08-2019
   idem       >Schalkwijk nh     /10-11-2016 
   idem       >Schalkwijk rk     /10-11-2016
   idem       >t Goy rk       /15-11-2016
   idem       >Tull en t Waal    /15-11-2016

Gem. Maarssen     >Tienhoven       /11-11-2013   Corry Keuning

Gem. Montfoort     >Linschoten      /03-11-2014
    idem      >Montfoort Alg.    /03-11-2014

Gem. Stichtse Vecht  >Nigtevecht      /15-04-2013

Gem. Woerden      >Kamerik alg      /08-11-2017

Gem. Zeist       >Den Dolder              Corry Keuning

********************************************************************************

Provincie: ZUID-HOLLAND

Gem. Oostflakkee   > Ooltgensplaat       /26-01-2013

Gem. Zuidplas > Nieuwerkerk a.d. IJssel Essenhof /23-01-2017
    idem  > Zevenhuizen alg          /26-11-2017

*******************************************************************************
Provincie: ZEELAND

Gem: Borsele      > Heinkenszand K K     /08-06-2019

Gem: Goes       > Goes alg.        /05-12-2019

Gem: Kapelle      > Wemeldinge        /26-05-2019

Gem: Middelburg    > Arnemuiden Clasinastraat /06-05-2019
    idem      > Arnemuiden Veerseweg   /25-04-2019

Gem: Noord-Beveland  > Colijnsplaat       /18-05-2019

Gem: Reimerswaal    > Krabbendijke       /08-06-2019
    idem      > Yerseke         /09-07-2020  

Gem. Schouwen-Duiveland > Dreischor        /16-07-2019

*******************************************************************************
Provincie: NOORD-BRABANT

Gem: Heeze-Leende   > Sterksel         /23-02-2014

Gem: Tilburg     > Tilburg Vredehof     /29-12-2019

*******************************************************************************

Provincie LIMBURG:

Gem: Ambt Montfort > Posterholt         /07-03-2011
     idem    > St. Odiliënberg, kerkplein /29-03-2011
     idem    > St. Odiliënberg, Roskam   /14-11-2011
     idem    > St. Odiliënberg, 't Sittert /16-10-2011

Gem: Beesel     > Beesel           /09-08-2014
   idem     > Reuver Karel Doormanlaan  /22-11-2014

Gem: Echt-Susteren   > Dieteren         /27-04-2014
     idem     > Echt           /22-09-2013
     idem     > Gebroek         /18-09-2011
     idem     > Nieuwstadt Elsene    /18-09-2011
     idem     > Pey           /22-09-2013
     idem     > Rect. Meuffelstraat   /27-04-2014
     idem     > Roosteren        /21-09-2013
     idem     > Susteren Salvatorplein  /28-03-2014

Gem: Eijsden      > Groenstraat       /29-11-2011
     idem     > Gronsveld Achterstr.   /01-12-2011
     idem     > Mariadorp        /09-11-2011 
     idem     > Mesch          /10-11-2011
     idem     > Oost Maarland      /02-10-2011

Gem:  Gennep     > Gennep algemeen     06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Gennep NH begr.pl.    06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Gennep Torenstraat RK  06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Heijen          06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Milsbeek         06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Ottersum         06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Ven-Zelderheide     06-01-2012/ Jans Zeemering

Gem: Gulpen-Wittem   > Eys           /06-09-2013
    idem      > Mechelen         /07-09-2012 
    idem      > Nijswiller Hofstraat   /29-11-2011
    idem      > Nijswiller kerk     /08-08-2012 
    idem      > Reijmerstok       /29-11-2011

Gem: Haelen      > Horn Haelerweg      /18-09-2013
    idem      > Nunhem kerk       /07-08-2014 

Gem:  Heel      > Beegden         /08-08-2014
    idem      > Beegden kerk       /09-08-2014
    idem      > Heel Baexemerweg     /01-07-2013
    idem      > Heel kerk        /06-09-2017
    idem      > Wessem kerk       /06-03-2014
    idem      > Wessem Thornerweg    /13-09-2013

Gem: Heerlen      > Heerlen Akerstraat    /19-02-2014
    idem      > Heerlerheide Kampstraat /16-12-2019
    idem      > Heerlem Kampstraat    /19-11-2016 
    idem      > Heerlen Kloosterkerkhof /05-12-2019

Gem: Helden      > Panningen        /03-03-2011

Gem. Heythuysen    > Baexum crematorium    /23-07-2013
    idem      > Baexum Kasteelweg    /23-07-2013

Gem. Hunsel      > Haler          /10-09-2013
    idem      > Hunsel          /07-09-2013
    idem      > Ittervoort        /10-09-2013

Gem: Kerkdade     > Bleijerheide       /10-11-2011
    idem      > Spekholzerheide     /27-03-2013
    idem      > Terwinselen       /08-11-2011

Gem: Kessel      > Kessel          /09-08-2014
    idem      > Kessel Kessel & Eik   /16-12-2014

Gem: Landgraaf     > Eikske          /01-08-2012
    idem      > Kakert          /06-11-2019
    idem      > Nieuwenhagen       /28-01-2013
    idem      > Ubach over Worms     /25-03-2014

Gem. Maasbree     > Maasbree         /23-01-2017

Gem: Maastricht    > Borgharen        /12-06-2012
    idem      > De Beente        /02-08-2012  
    idem      > Itteren         /12-06-2012
    idem  > Maastricht St. Jan Baptistplein /04-10-2013
    idem      > Tongerenseweg      /03-02-2013
    idem      > vranckenplein      /15-06-2012

Gem: Margraten     > Eckelrade        /07-03-2011
    idem      > Mheer          /29-03-2011
    idem      > Scheulder        /31-07-2012

Gem. Nuth       > Hulsberg         /19-08-2013
   idem       > Nuth           /29-06-2013
   idem       > Schimmert        /02-07-2013
   idem       > Wijnandsrade       /17-04-2013

Gem: Onderbanken    > Bingelrade        /24-02-2013 
   idem       > Jabeek          /04-02-2013
   idem       > Merkelbeek        /07-02-2013 
   idem      > Schinveld        /15-03-2013

Gem: Roggel en Neer  > Neer           /09-08-2014

Gem: Roerdalen     > Melick          /22-03-2011

Gem: Roermond     > Asenray         /06-10-2015
   idem       > Roermond W.l.h.k.    /31-07-2012

Gem: Schinnen     > Amstenrade        /17-04-2013
   idem       > Doenrade         /18-04-2013 
   idem       > Oirsbeek         /10-04-2013
   idem       > Puth           /02-04-2013
   idem       > Sweikhuizen       /21-06-2013

Gem: Sittard-Geleen  > Born           /01-05-2014
   idem       > Einighausen       /25-11-2014
   idem       > Grevenbicht HV.     /04-04-2014
   idem       > Obbicht         /16-12-2014
   idem       > Papenhoven        /10-05-2014

Gem: Swalmen      > Boukoul         /30-09-2013

Gem. Thorn       > Thorn Beekstraat     /13-09-2013

Gem: Vaals       > Lemiers         /08-08-2012   
   idem       > Seffenterstraat     /03-12-2011
   idem       > Vijlen          /08-08-2012 

Gem: Valkenburg a.d. Geul  
            > Broekhem         /19-02-2014
            > Houthem         /21-07-2012

Gem: Venlo       > Venlo Belfeld      /17-11-2016

Gem: Weert       > Altweerterheide     /08-08-2014
   idem       > Swartbroek        /12-08-2014
   idem       > Tungelroy        /22-11-2014