1 Laatst bewerkt door Cor (19-12-17 17:02:47)

Onderwerp: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Hallo allen,

Dit is een rubriek voor die vrijw. die een reeds geïndexeerde begr.pl (of kerkhof) gaat updaten.
Om dubbel werk te voorkomen gelieve u hier te melden waarmee u bezig bent, of
binnenkort mee bezig gaat.
En waarvan de update nog niet op Graftombe geplaatst is.
Gaarne met vermelding van: prov. - gemeente - plaats en benaming van de
begr.pl. en de datum en uw naam.
Uw bericht zal ik dan per provincie in de tabel verwerken.
Er kunnen 2 datums op 1 regel staan, de eerste is de
opnamedatum, de tweede is de plaatsingsdatum.
** = nog niet.

Gelieve dus alleen update meldingen hier te plaatsen of een aanvulling
op bovenstaande tekst.

Met vriendelijke groet,
en succes met de bezigheden
Cor

**************************************************************************
                             
                               Bijgewerkt: 20-05-2018.

Provincie: FRIESLAND:

Gem. Achtkarspelen  > Augustinusga alg.    /15-05-2016 
    idem     > Boelenslaan       /19-03-2016
    idem     > Buitenpost alg 1     /29-03-2017
    idem     > Buitenpost alg 2     /15-07-2016
    idem     > Drogeham algemeen    /21-12-2016
    idem     > Gerkesklooster      /27-09-2016
    idem     > Harkema         /24-03-2016 
    idem     > Surhuisterveen Alg.   /06-10-2015
    idem     > Surhuzum Algemeen    /25-03-2016 

Gem. Ameland     > Hollum          /28-01-2008
           > Nes algemeen     /02-11-2010  Meinte Bonthuis
           > Nes R.K.         /24-10-2013

Gem. Bolsward    > Bolsward         /11-09-2014 Cor Seinstra

Gem. Boarnsterhim  > Aegum        28-08/02-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Akkrum alg.     14-19/21-09-2011 Cor Seinstra 
    idem     > Friens       11-09/12-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Grouw        10-09/12-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Idaard kerk     21-08/29-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Irnsum       10-09/29-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Irnsum RK.     10-09/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Nes         14-09/21-09-2011 Cor Seinstra 
    idem     > Oldeboorn kerk   18-08/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeboorn alg.   21-08/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Poppingawier       /28-10-2012 Cor Seinstra
    idem     > Roordahuizum alg.  05-08/07-08-2011 Cor Seinstra
    idem     > Sijbrandaburen      /23-10-2012 Cor Seinstra
    idem     > Terhorne         /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Warga alg.     22-08/02-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Warga RK.      22-08/14-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Warstiens        /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Wartena alg.    28-08/14-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Wartena kerk       /13-06-2014 Cor Seinstra  

Gem. Dantumadeel   > Akkerwoude kerk    /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Damwoude Alg     /25-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Damwoude kerk      /01-2014  Geurt v. Silfhout
    idem     > Dantumawoude kerk   /02-01-2014
    idem     > Driesum Alg      /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Driesum kerk     /29-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Rinsumageest kerk   /24-09-2013 Geurt v. Silfhout
    idem     > Wouterswoude kerk   /24-09-2013 Geurt v. Silfhout

Gem. Dongeradeel   > Aalsum          /27-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Anjum          /21-02-2017

Gem. Ferwerderadeel > Blija          /28-02-2018
Gem. Franekeradeel  > Achlum          /26-09-2014 Cor Seinstra 
     idem    > Sexbierum       07/07-09-2010 Cor Seinstra
     idem    > Tzum           /05-10-2014 Cor Seinstra 

Gem. Gaasterland/Sleat > Bakhuizen       /02-05-2012 Cor Seinstra
    idem     > Oudega         05/25-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ruigahuizen      05/07-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Sloten alg.       /14-11-2014 Cor Seinstra
    idem     > Sloten PKN kerk   02-07/18-07-2011 Cor Seinstra

Gem. Harlingen    > Harlingen R.K.      /09-10-2013 Cor Seinstra

Gem. Heerenveen   > Brongerga      03-06/22-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Gersloot         /21-04-2016 Cor Seinstra
    idem     > Luinjeberd        /05-2015   Cor Seinstra
    idem     > Schoterhof        /28-03-2011
    idem     > Tjalleberd        /27-04-2016 Cor Seinstra 

Gem. Hemelumer Old. > Elahuizen       05/24-07-2010 Cor Seinstra
    Idem     > Hemelum         /02-05-2012 Cor Seinstra 
    idem     > Koudum       09-11/12-11-2010 Sjoerd Huitema
    idem     > Koudum kerk     09-11/09-11-2010 Sjoerd Huitema

Gem. Leeuwarden   > Engelum         /07-10-2015 Cor Seinstra 
    idem     > Goutum       05-2016/     Cor Seinstra
    idem     > Huizum begr.pl.   22-09/10-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Swichum     11-9-2010/05-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Wijtgaard RK       /26-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Wirdum          /30-09-2011 Cor Seinstra

Gem. Leeuwarderadeel > Britsum         /10-05-2014
    idem     > Finkum        02-2015/     Minne Feitsma  
    idem     > Hijum        02-2015/     Minne Feitsma
    idem     > Jelsum kerk     /29-09-2013 Geurt v. Silfhout 
    idem     > Stiens          /10-05-2012

Gem. Littenseradeel > Baaium          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Baard          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Beers          /18-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Edens             /2014 Cor Seinstra
    idem     > Hennaard            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Hijlaard            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Huins          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Itens             /2014 Cor Seinstra
    idem     > Kubaard         /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Jellum          /18-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Lions kerk (Leons)       /2014 Cor Seinstra
    idem     > Lutkewierum       /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Mantgum         /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oosterlittens      /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem   > Oosterwierum/Tsjerkebuorren /30-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Waaksens         /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Weidum kerk       /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Weidum Buma       /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Welsrijp         /06-10-2014 Cor Seinstra      
    idem     > Wieuwerd         /24-04-2013 Cor Seinstra
    idem     > Winsum          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem     > Wommels begr.pl.     /03-04-2008 

Gem. Menaldumadeel  > Beetgum         /22-01-2008 
    idem     > Berlikum         /27-12-2007
    idem     > Boksum       26-09/16-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Deinum kerk     03-02-2015/    Minne Feitsma
    idem     > Engelum         /03-10-2015 Cor Seinstra

Gem. Nijefurd    > Hemelum         /02-05-2012 Cor Seinstra
    idem     > Koudum kerk       /12-11-2010
    idem     > Koudum alg.       /26-05-2016
    idem     > Nijhuizen       05/23-08-2010 Cor Seinstra

Gem. Ooststellingwerf > Donkerbroek    05-10/08-10-2011 Willem Hovinga
    idem     > Elsloo           /06-2012 Cor Seinstra 
    idem     > Fochteloo nieuw       /06-2012 Cor Seinstra  
    idem     > Haule          /30-08-2017 
    idem     > Haulerwijk     09-11/12-11-2011 Willem Hovinga
    idem     > Nijeberkoop     02-05/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldeberkoop alg.  03-06/04-09-2010 Cor Seinstra

Gem. Opsterland   > Bakkeveen      30-09/06-10-2011 Willem Hovinga
    idem     > Duurswoude        /30-08-2017 
    idem     > Gorredijk      04-10/20-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Hemrik          /30-08-2017 
    idem     > Kortezwaag     04-10/20-10-2011 Cor Seinstra  
    idem     > Nijbeets begr.pl. 22-8-10/02-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Olterterp        /30-08-2017
    idem     > Siegerswoude       /30-08-2017
    idem     > Tijnje begr.pl.  18-8-10/03-01-2011 Cor Seinstra
    idem     > Ureterp       30-09/07-10-2011

Gem. Schoterland   > De Knipe kerk    03-06/23-07-2010 Cor Seinstra 
 
Gem. Skarsterlan   > Akmarijp            /2013 Cor Seinstra
    idem     > Broek-Noord       /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Goingarijp        /13-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Haskerdijken       /05-2016   Cor Seinstra 
    idem     > Legemeer      25-05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeouwer      25-05/14-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ouwsterhaule    25-05/25-11-2010 Cor Seinstra 
    idem     > Snikzwaag        /30-10-2012 Cor Seinstra 
    idem     > St. Nicolaasga N.H. 05-09/18-03-2011 Cor Seinstra
    idem     > St. Nicolaasga alg.   /14-02-2016
    idem     > Terkaple            /2014 Cor Seinstra
    idem     > Tjerkgaast        /18-07-2014 Cor Seinstra

Gem. Smallingerland > Boornbergum kerk  03-08/29-11-2010 Cor Seinstra
    idem     > Drachten Noorder begr.pl./23-06-2013 
    idem     > Drachten Zuider begr.pl. /28-06-2013
    idem     > Drachstercompagnie    /14-05-2016
    idem     > Houtigehage      05/23-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Nijega kerk       /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Opeinde (begr. pl.)   /15-06-2014 Cor Seinstra
    idem     > Oudega kerk       /10-10-2015 Cor Seinstra
    idem     > Rottevalle algemeeen   /10-11-2016

Gem.  Sneek      > IJsbrechtum    14-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem      > Offingawier    16-08/24-08-2013 Cor Seinstra 
    idem      > Sneek RK.     17-08/31-08-2013 Cor Seinstra

Gem. Terschelling   > Hoorn         /30-03-2016 J.W. Franken
    idem      > Longway     03-2016/      J.W. Franken
    idem      > Midsland        /22-04-2017 J.W. Franken
    idem      > oud          /07-05-2017 

Gem. Tietjerksteradeel >Eernewoude     22-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem      >Giekerk      16-09/21-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Hardegarijp     05-10/20-10-2011 Cor Seinstra
    idem     > Noordbergum       /04-04-2016
    idem     > Oenkerk       16-09/21-09-2011 Cor Seinstra
    idem     > Rijperkerk       /09-2010 Arnold Goosensen
    idem     > Suawoude         /30-11-2015
    idem     > Tietjerk     11-9-10/03-01-2011 Cor Seinstra

Gem. Weststellingwerf > Blesdijke      02-07-2013/   Cor Seinstra
    idem     > Boijl          /22-05-2013 Cor Seinstra
    idem     > De Hoeve      13-06/01-08-2010 Cor Seinstra
    idem     > Munnekeburen          /2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijeholtpade    25-06/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Nijelamer        /18-04-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Noordwolde     13-06/01-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtpade nieuw   06/07-09-2010 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtpade oud        /2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldeholtwolde    25-06/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oldetrijne           /2013 Cor Seinstra
    idem     > Peperga kerk      05/30-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Scherpenzeel          /2013 Cor Seinstra
    idem     > Sonnega alg.    05-07/18-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Sonnega klokkenstoel      /2013 Cor Seinstra
    idem     > Spanga klokkenstoel 05-07/12-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Steggerda alg.     06/07-12-2010 Cor Seinstra
    idem     > Steggerda RK St.Fred. 06/24-07-2010 Cor Seinstra
    idem     > Ter Idzard        /12-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Wolvega R.K.       /01-03-2015 Cor Seinstra 

Gem. Wonseradeel  > Allingawier kerk     /29-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Burgwerd         /22-08-2014 Cor Seinstra
    idem    > Cornwerd         /30-06-2013 Cor Seinstra
    idem    > Exmorra kerk       /29-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Gaast kerk        /08-12-2017
    idem    > Hichtum          /28-08-2014 Cor Seinstra
    idem    > Idsegahuizum kerk      /11-2014 Cor Seinstra
    idem    > Kimswerd         /30-10-2012 Cor Seinstra
    idem    > Lollum          /05-10-2014 Cor Seinstra
    idem    > Makkum kerk        /18-07-2013 Cor Seinstra
    idem    > Piaam kerk          /11-2014 Cor Seinstra
    idem    > Tjerkwerd         /28-08-2014 Cor Seinstra

Gem. Wymbritseradeel > Abbega       08-08/11-08-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Blauwhuis      08-08/11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Folsgare      14-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Gauw           /21-07-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Heeg           /24-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Hommerts         /21-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Idzega klokkenstoel   /30-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > IJlst        10-07/22-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Jutrijp         /22-07-2013 Cor Seinstra
    idem     > Loënga          /15-09-2012 Cor Seinstra
    idem     > Nijland       14-08/24-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oosthem       08-08/11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Oudega             /2013 Cor Seinstra 
    idem     > Oppenhuizen       /15-09-2012 Cor Seinstra
    idem     > Tirns        14-08/02-09-2013 Cor Seinstra
    idem     > Tjalhuizum     14-08/02-09-2013 Cor Seinstra 
    idem     > Uitwellingerga      /15-09-2012 Cor Seinstra
    idem     > Westhem       08-08/11-08-2013 Cor Seinstra
    idem     > Ypecolsga      10-07/30-07-2013 Cor Seinstra

********************************************************************************

Provincie: GRONINGEN:

Gem: Appingedam   > Appingedam Rusthof    /17-03-2011

Gem: Bedum      > Bedum R.K.        /18-05-2016
   idem      > Noordwoldee       /21-01-2017
           > Onderdendam       /06-04-2016

Gem: Bellingwedde  > Blijham         /11-11-2012 
     idem    > Vriescheloo       /02-09-2014
     idem    > Wedde          /10-05-2014
 
Gem: De Marne    > Zoutkamp         /09-10-2011 Willem Hovinga

Gem: Delfzijl    > Meedhuizen        /13-05-2013 

Gem: Eemsmond    > Usquert         /06-09-2017
     idem    > Zandeweer        /12-11-2012 

Gem. Groningen    > Hoogkerk      29-09/05-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Groningen Selwerderhof  /21-07-2014
  
Gem: Grootegast   > Doezum       21-09/25-09-2011 Willem Hovinga
     idem    > Grootegast kerk     /19-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Kornhorn         /20-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Lutjegast      22-09/26-09-2011 Willem Hovinga 
     idem    > Lutjegast kerk      /11-10-2011 Willem Hovinga  
     idem    > Niekerk         /19-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Opende          /20-03-2016
     idem    > Sebaldeburen       /19-11-2015 Willem Hovinga

Gem: Leek      > Letterbert       17-09/2011?? Willem Hovinga
     idem    > Midwolde         /04-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Oostwold         /26-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Tolbert         /02-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Zevenhuizen       /11-11-2015 Willem Hovinga

Gem: Loppersum    > Zeerijp         /09-11-2010 Hans Ozinga

Gem: Marum      > De Wilp       30-09/08-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Marum Jonkersvaart    /00-05-2013
     idem    > Marum          /07-11-2015 Willem Hovinga 
     idem    > Niebert          04-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Noordwijk      14-09/29-09-2011 Willem Hovinga
     idem    > Nuis           /06-11-2015 Willem Hovinga
Gem: Menterwolde   > Noordbroek kerk     /10-10-2010 Anneke Kruizinga

Gem. Noordenveld   > Een         26-09/01-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Nieuw Roden       /15-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Norg        26-09/02-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Peize          /21-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Roden          /15-11-2015 Willem Hovinga
     idem    > Roderwolde     25-09/30-09-2011 Willem Hovinga
 
Gem. Oldambt     > Finsterwolde       /14-11-2016
    idem     > Nieuwolda        /09-09-2017
    idem     > Nieuwolda 2       /06-01-2014 

Gem: Pekela     > Oude Pekela Alg.     /12-04-2013

Gem: Stadskanaal   > Stadskanaal Alg.     /20-11-2016
    idem     > Stadskanaal hv      /19-11-2016

Gem: Ten Boer    > Sint Annen        /18-05-2016
    idem     > Thesinge         /04-01-2017

Gem: Veendam     > Wildervank Dalweg    /12-04-2018

Gem: Vlagtwedde   > Bourtange        /12-08-2014
     idem    > Veele          /13-08-2014

Gem: Winsum     > Adorp          /10-11-2016
           > Saaxumhuizen       /13-01-2014

Gem: Zuidhorn    > Aduard          /05-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Den Horn         /11-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Grijpskerk        /06-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Oldehove         /02-10-2011 Willem Hovinga
     idem    > Noordhorn        /27-09-2016
     idem    > Visvliet         /12-11-2015 Willem Hovinga
     idem   > Zuidhorn Klinckemalaan   /08-10-2011 Willem Hovinga

********************************************************************************

Provincie: DRENTHE

Gem: AA en Hunze   > Gasselternijveen     /12-08-2014

Gem: Assen      > Assen Boskamp      /11-06-2015 

Gem: Bedum      > Onderdendam       /06-04-2016

Gem: Borger-Odoorn  > Borger          /24-03-2018

Gem: De Wolden    > Koekange         /29-05-2015
           > Ruinen          /15-05-2016
           > Zuidwolde        /26-08-2014

Gem: Hoogeveen    > Stuifzand        /17-07-2013 
    idem     > Tiendeveen        /01-06-2013

Gem. Meppel     > Meppel RK        /23-01-2017

Gem: Midden-Drenthe > Beilen Eursinge     /29-01-2016
           > Beilen Torenlaan     /30-11-2016
           > Hoogersmilde       /23-09-2013

Gem: Tynaarlo    > Eelde (oude b.p.)    /30-03-2016
   idem      > Vries          /22-11-2014
   idem      > Zuidlaren Coevorderweg  /10-11-2016

Gem: Westerveld   > Dwingeloo        /29-03-2016
   idem      > Uffelte         /05-04-2016
   idem      > Wapserveen        /12-01-2014

Gem: Zuidlaren    > Zuidlaren Coevorderweg  /20-11-2016

********************************************************************************

Provincie: OVERIJSSEL

Gem. Deventer    > Deventer Steenbrugge   /05-12-2012

Gem. Enschede    > Glanerbrug Doodenzorg  /24-10-2013

    idem     > Enschede Oosterbegr.pl. /02-12-2014

Gem. Hardenberg   > Bergentheim       /06-01-2015

Gem. Hof van Twenthe > Delden algemeen     /18-03-2018
     idem    > Diepenheim nieuw     /01-03-2017

Gem. Kampen     > Kamperveen        /13-07-2013

Gem. Ommen      > Beerzerveld       /04-01-2015

Gem. Raalte     > Heino          /02-05-2011

Gem. Steenwijkerland > Baarlo          /20-05-2016
     idem    > Kuinre Alg. Nieuw    /23-01-2017
     idem    > Kuinre Alg. Oud     /23-01-2017
     idem    > Kuinre RK.        /22-04-2016 
     idem    > Oldemarkt Alg.      /23-01-2017
     idem    > Oldemarkt RK.      /12-04-2011 E. Verdonk 
     idem    > Paasloo         /25-11-2015
     idem    > Steenwijk alg.      /20-05-2016
     idem    > Willemsoord Vredehof   /05-09-2015 

Gem. Wierden     > Wierden Oud       /22-09-2013

********************************************************************************

Provincie: GELDERLAND

Gem. Barneveld     > Terschuur       /22-11-2012
     idem      > Voorthuizen      /24-11-2015

Gem. Bronckhorst    > Keijenborg      /23-12-2015

Gem. Doesburg      > Doesburg algemeen   /01-10-2016

Gem. Ede        > Bennekom       /15-12-2012

Gem. Elburg       > Doornspijk      /25-06-2015
   idem     > Elburg Oostelijke rondweg /30-03-2018
   idem       >'t Harde        /11-06-2016


Gem. Epe        > Emst      /18-03-2013

Gem. Scherpenzeel    Lambalgen Scherpenzeel /08-12-2017

Gem: Oude IJsselstreek > Gendringen       /23-01-2018
     idem     > Gendringen RK.     /16-03-2018 
     idem     > Mecghelen       /12-12-2014
     idem     > Netterden       /10-09-2013
     idem     > Terborg R.K. Paasberg /25-12-2012

Gem: Voorst      > Terwolde        /16-09-2015

Gem: Winterswijk    > Winterswijk nieuw   /11-08-2013

Gem: Zutphen      > Warnsveld       /25-09-2016

********************************************************************************
Provincie: FLEVOLAND

Gem: Almere      > Almere-Haven      /22-12-2017
    idem      > Almere-Stad       /22-12-2017

********************************************************************************

Provincie: NOORD-HOLLAND

Gem. Alkmaar      >Alkmaar Westerweg    /21-12-2016 

Gem: Haarlem      >Akendam     02-2013/       Egon Post  

Gem: Haarlemmermeer  >Hoofddorp Wilgenhof  /27-02-2013
     idem     >Nieuw Vennep Lindenhof /02-03-2013
     idem     >Nieuw Vennep R.K.   /02-03-2013

Gem: Heemstede     >Heemstede alg.     /06-03-2013  Egon Post 
    idem      >St. Bavo Berkenrode 2-2013/     Egon Post

Gem. Zaanstad     >Zaanstad Zuid Zuideind /15-01-2016

********************************************************************************

Provincie: UTRECHT:

Gem. Abcoude      >Abcoude RK/Algemeen  /02-10-2017

Gem. De Bilt/Bilthoven >Groenekan               Corry Keuning

Gem. Baarn       >Lage Vuursche             Corry Keuning

Gem: De Ronde Venen  >Mijdrecht/Wilnis RK 12-03-2014/   Hans Snaterse

Gem. Houten      >Houten alg Ireneweg  /15-11-2016 
   idem       >Houten rk       /15-11-2016
   idem       >Schalkwijk nh     /10-11-2016 
   idem       >Schalkwijk rk     /10-11-2016
   idem       >t Goy rk       /15-11-2016
   idem       >Tull en t Waal    /15-11-2016

Gem. Maarssen     >Tienhoven       /11-11-2013   Corry Keuning

Gem. Montfoort     >Linschoten      /03-11-2014
    idem      >Montfoort Alg.    /03-11-2014

Gem. Stichtse Vecht  >Nigtevecht      /15-04-2013

Gem. Woerden      >Kamerik alg      /08-11-2017

Gem. Zeist       >Den Dolder              Corry Keuning

********************************************************************************

Provincie: ZUID-HOLLAND

Gem. Oostflakkee   > Ooltgensplaat       /26-01-2013

Gem. Zuidplas > Nieuwerkerk a.d. IJssel Essenhof /23-01-2017
    idem  > Zevenhuizen alg          /26-11-2017

********************************************************************************
Provincie: NOORD-BRABANT

Gem: Heeze-Leende   > Sterksel         /23-02-2014

*******************************************************************************

Provincie LIMBURG:

Gem: Ambt Montfort > Posterholt         /07-03-2011
     idem    > St. Odiliënberg, kerkplein /29-03-2011
     idem    > St. Odiliënberg, Roskam   /14-11-2011
     idem    > St. Odiliënberg, 't Sittert /16-10-2011

Gem: Beesel     > Beesel           /09-08-2014
   idem     > Reuver Karel Doormanlaan  /22-11-2014

Gem: Echt-Susteren   > Dieteren         /27-04-2014
     idem     > Echt           /22-09-2013
     idem     > Gebroek         /18-09-2011
     idem     > Nieuwstadt Elsene    /18-09-2011
     idem     > Pey           /22-09-2013
     idem     > Rect. Meuffelstraat   /27-04-2014
     idem     > Roosteren        /21-09-2013
     idem     > Susteren Salvatorplein  /28-03-2014

Gem: Eijsden      > Groenstraat       /29-11-2011
     idem     > Gronsveld Achterstr.   /01-12-2011
     idem     > Mariadorp        /09-11-2011 
     idem     > Mesch          /10-11-2011
     idem     > Oost Maarland      /02-10-2011

Gem:  Gennep     > Gennep algemeen     06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Gennep NH begr.pl.    06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Gennep Torenstraat RK  06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Heijen          06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Milsbeek         06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Ottersum         06-01-2012/ Jans Zeemering
     idem     > Ven-Zelderheide     06-01-2012/ Jans Zeemering

Gem: Gulpen-Wittem   > Eys           /06-09-2013
    idem      > Mechelen         /07-09-2012 
    idem      > Nijswiller Hofstraat   /29-11-2011
    idem      > Nijswiller kerk     /08-08-2012 
    idem      > Reijmerstok       /29-11-2011

Gem: Haelen      > Horn Haelerweg      /18-09-2013
    idem      > Nunhem kerk       /07-08-2014 

Gem:  Heel      > Beegden         /08-08-2014
    idem      > Beegden kerk       /09-08-2014
    idem      > Heel Baexemerweg     /01-07-2013
    idem      > Heel kerk        /06-09-2017
    idem      > Wessem kerk       /06-03-2014
    idem      > Wessem Thornerweg    /13-09-2013

Gem: Heerlen      > Heerlen Akerstraat    /19-02-2014
    idem      > Heerlerheide Kampstraat /28-03-2018
    idem      > Heerlem Kampstraat    /19-11-2016 

Gem: Helden      > Panningen        /03-03-2011

Gem. Heythuysen    > Baexum crematorium    /23-07-2013
    idem      > Baexum Kasteelweg    /23-07-2013

Gem. Hunsel      > Haler          /10-09-2013
    idem      > Hunsel          /07-09-2013
    idem      > Ittervoort        /10-09-2013

Gem: Kerkdade     > Bleijerheide       /10-11-2011
    idem      > Spekholzerheide     /27-03-2013
    idem      > Terwinselen       /08-11-2011

Gem: Kessel      > Kessel          /09-08-2014
    idem      > Kessel Kessel & Eik   /16-12-2014

Gem: Landgraaf     > Eikske          /01-08-2012
    idem      > Kakert          /02-08-2012
    idem      > Nieuwenhagen       /28-01-2013
    idem      > Ubach over Worms     /25-03-2014

Gem. Maasbree     > Maasbree         /23-01-2017

Gem: Maastricht    > Borgharen        /12-06-2012
    idem      > De Beente        /02-08-2012  
    idem      > Itteren         /12-06-2012
    idem  > Maastricht St. Jan Baptistplein /04-10-2013
    idem      > Tongerenseweg      /03-02-2013
    idem      > vranckenplein      /15-06-2012

Gem: Margraten     > Eckelrade        /07-03-2011
    idem      > Mheer          /29-03-2011
    idem      > Scheulder        /31-07-2012

Gem. Nuth       > Hulsberg         /19-08-2013
   idem       > Nuth           /29-06-2013
   idem       > Schimmert        /02-07-2013
   idem       > Wijnandsrade       /17-04-2013

Gem: Onderbanken    > Bingelrade        /24-02-2013 
   idem       > Jabeek          /04-02-2013
   idem       > Merkelbeek        /07-02-2013 
   idem      > Schinveld        /15-03-2013

Gem: Roggel en Neer  > Neer           /09-08-2014

Gem: Roerdalen     > Melick          /22-03-2011

Gem: Roermond     > Asenray         /06-10-2015
   idem       > Roermond W.l.h.k.    /31-07-2012

Gem: Schinnen     > Amstenrade        /17-04-2013
   idem       > Doenrade         /18-04-2013 
   idem       > Oirsbeek         /10-04-2013
   idem       > Puth           /02-04-2013
   idem       > Sweikhuizen       /21-06-2013

Gem: Sittard-Geleen  > Born           /01-05-2014
   idem       > Einighausen       /25-11-2014
   idem       > Grevenbicht HV.     /04-04-2014
   idem       > Obbicht         /16-12-2014
   idem       > Papenhoven        /10-05-2014

Gem: Swalmen      > Boukoul         /30-09-2013

Gem. Thorn       > Thorn Beekstraat     /13-09-2013

Gem: Vaals       > Lemiers         /08-08-2012   
   idem       > Seffenterstraat     /03-12-2011
   idem       > Vijlen          /08-08-2012 

Gem: Valkenburg a.d. Geul  
            > Broekhem         /19-02-2014
            > Houthem         /21-07-2012

Gem: Venlo       > Venlo Belfeld      /17-11-2016

Gem: Weert       > Altweerterheide     /08-08-2014
   idem       > Swartbroek        /12-08-2014
   idem       > Tungelroy        /22-11-2014

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Provincie: GRONINGEN:
Gem: Appingedam    > Appingedam Rusthof   /17-03-2011
Gem: Borger-Odoorn > Borger                        /03-12-2011
Borger ligt niet in Groningen maar in Drenthe.

Met vriendelijke groeten

Henk Oldengarm

3

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Hallo Henk,

Bedankt voor de melding, is aangepast.
Eigenlijk had ik het ook wel moeten weten.

Groeten,
Cor

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Hallo Cor;
Ik ga z.s.m.de updates maken van;
Gennep Torenstraat RK
Gennep algemeen
Gennep NH begraafplaats
Ottersum
Milsbeek
Heijen
Ven-Zelderheide

Kortom de begraafplaatsen/kerkhoven binnen de gemeente Gennep (Limburg)

Met vriendelijke groet;
Jans Zeemering

5

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Hallo Jan,

Komt in de lijst testaan, dank voor de melding.
Het bericht was 2x geplaatst, het oudste is verwijderd.
Zal wel per abuis komen of het systeem deed het.

Succes met de update,
Groeten Cor

6 Laatst bewerkt door minnefeitsma65 (03-02-15 22:48:46)

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

NH Kerk Deinum (Frl). Foto's van kerk(hof) en grafmonumenten en graven. Worden op 3 febr. Gemaakt.

Foto's gemaakt maar nu nog uploaden, hoe fiks ik dat binnen dit forum? Of gewoon mailen naar de site van graftombe.nl?

7

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Hallo Minne,

Succes met de update in Deinum.
Zal deze aan de lijst toevoegen.

Groeten,
Cor

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Goede morgen Cor,
Ik ga de kerkhoven van Finkum en Hyum (Leeuwarderadeel) opdaten.

9

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Goedenmorgen Minne,

Je hebt de smaak te pakken !.
Staat in de lijst.
Succes met de updates.

Groet,
Cor

10

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Hallo.

De kerkelijke begraafplaats van Surhuisterveen wordt niet meer in gebruik genomen. Er hoeven hierbij dus geen updates meer worden geplaatst.

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Dag Cor,
Ik heb me zo juist als vrijwilliger geregistreerd.
Daarna wil ik jullie helpen met het verzamelen van grafgegevens in Leiden en omstreken.
Hoe kan ik beginnen en aan welke richtlijnen moet ik me houden?
met vriendelijke groet,
Lex

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Goedemiddag Lex

Heb je net een mail gestuurd.

Groet, Willem

Wie werkt maakt fouten wie niet werkt ook zelfs ik.

13

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Goedemorgen,

enige weken geleden heb ik een update van de begraafplaats aan de Zuiderzeestraatweg in Doornspijk gemaakt en doorgestuurd. Deze  vind ik echter nog niet terug op de site ???

Groeten, Lia

14

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Nogmaals goedemorgen,

de update van de begraafplaats aan de Bovenweg op 't Harde is in de maak en wordt binnenkort verzonden!!

Groet, Lia

15

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Doe al een paar jaar de updates voor de begraafplaatsen van Nes Ameland(Meinte Bonthuis). Zie dat er nog steeds een andere naam staat vermeld (Henny Wolthuis). Zij doet het volgens mij allang niet meer (ook staat zij vermeld bij de andere van Ameland).

Had vorig jaar wat verstuurd, maar dit is nog niet verwerkt. Hoe kan ik het beste de foto's versturen en naar welk adres ?

16

Re: Vrijwilligers die update's maken gaarne hier melden !!!!

Hallo Meinte,

Zag zonet jouw bericht staan van 30-7-2015.
De datums van updates werk ik steeds bij.
Zag geen nieuwe meer van Ameland na bovenstaande datum.
Indien geen reaktie gehad van de beheerder zou je via:
Informatie > contact op de site overleg kunnen plegen
met de beheerder over het toezenden.
Jammer dat ik dit pas na ruim 2 jaar zie.

Als moderator zie ik niet wat de beheerder is toegezonden.
Cor